Årsmöten i SSRK Västernorrland

Årmötet, eller avdelningsmöte som det egentligen heter, är klubbens högsta beslutande organ. Mötet "ägs" av medlemmarna, inte av styrelsen, och de beslut som tas här, kan endast upphävas av medlemmarna, d v s nästkommande årsmöte.

Stadgan stipulerar både dagordning, personval och och övriga regler, där t ex motioner innebär en viktig punkt.  Styrelsen ska yttra sig över de motioner som kommit in i stadgad tid men det är på mötet närvarande medlemmar som beslutar i frågan. Motion som inkommit för sent, kan inte behandlas.

Under själva årsmötet är det den sittande styrelsen som är fungerande styrelse, först efter att mötet avslutats av den ny/omvalde ordförande, träder den nya styrelsen in som behörig.

Som medlem anmodas du besöka årsmötet och göra din röst hörd. Det är styrelsens enda möjlighet att få reda på om allt är bra i föreningen eller om det finns önskemål på fler aktiviteter.

Kontakta valberedningen om du har förslag eller bara vill lämna åsikter. Dom jobbar för dig, kom ihåg det.
Gå in på Styrelsesidan, så hittar du även övriga förtroendevalda = valberedningen.

2024 års årsmöte
Hornöbergets hotell
17 mars kl 9.30 (fika)
och själva mötet börjar sedan kl 10.00.

Nedan kommer årsmöteshandlingarna
att läggas ut ca 3 veckor före mötet.

Motioner

Varje medlem i SSRK Västernorrland, äger rätt att lämna in motion till årets årsmöte. Senast sista november året före, ska motionen finnas hos avdelningens sekreterare och vara undertecknad.
Motionen ska vara ställd till Årsmötet, inte till styrelsen. Dela upp motionen i två delar - dels själva förslaget/yrkandet och dels konsekvenserna, d v s varför man vill att den ska bifallas.

Tidigare verksamhetsberättelser


Verksamhetsberättelse för 2022